Please return following links to the footer:
Designed by hcg shots usa, thanks to: blog, hcg injections and hcg injections diet
RODO | Pigment Sp. J.

RODO

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z tym, w imieniu firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. proszę  o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Kontrahentów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany oraz nawiązania oraz rozwiązania współpracy, w szczególności są to następujące dane: nazwa kontrahenta, nazwisko, imię, adres, NIP, REGON, numer KRS, adresy e-mail, nr telefonu.
 • Kontrahent powierza firmie Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j., jako Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe osób upoważnionych do wykonywania zamówienia, transakcji lub podpisania umowy w jego imieniu, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
 • Podanie danych zawsze jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia transakcji. Niepodanie danych uniemożliwia należyte wykonywanie współpracy.
 • Dokonywanie przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. czynności przetwarzania danych osobowych udostępnionych i powierzonych przez Kontrahenta obejmuje ich przechowywanie, dostęp, edycję, archiwizację oraz usuwanie.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja współpracy polegającej na:

 • zawieraniu i realizacji umów oraz świadczenia przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. usług tj. wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności oraz wszystkich innych czynności związanych z wykonywaną umową – usługą.
 • realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa tj. wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w celach archiwizacyjnych.
 • ochrony praw firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i sądowych.
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego, jak również zabezpieczenia należnych płatności, uzasadnionego interesu firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. w rozumieniu przepisów o Ochronie Danych Osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j.
 • przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody.
 • Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim dla celów wskazanych poniżej, tj.:
 • podmiotom, z którymi firma Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. ma zawartą umowę w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. w ramach przepisów o Ochronie Danych Osobowych. Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. może przekazać Państwa dane osobowe takim podmiotom jak: firmie Chr. Hansen Poland Sp. z o.o., Kerry, z którymi firma Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. współpracuje, firmom kurierskim, informatycznym, spółkom świadczącym usługi pocztowe, firmom windykacyjnym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz ubezpieczeniowe na rzecz firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. bankom i innym. Wszystkie te Podmioty będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa tj. technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy jak organ podatkowy, organ ścigania, niezależnym doradcom zewnętrznym lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 • Przetwarzanie danych Kontrahenta i czynności przetwarzania danych powierzonych następuje na czas trwania współpracy, a ich przechowywania na okres 7 lat od daty zakończenia współpracy.   Osobie, której te dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia w zakresie przewidzianym prawem, ograniczenia przetwarzania, niesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Przetwarzanie powierzonych i udostępnionych danych osobowych następuje zgodnie z wymogami    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 • Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 • Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych poprzez podmioty lub osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej usługi.
 • Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych i udostępnionych danych osobowych niezgodnie z realizacją współpracy, Rozporządzeniem lub z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności za przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w ramach wykonania umowy.
 • Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j. zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kontrahenta,
  o każdej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego ochronę”.

Z wyrazami szacunku!

Przedsiębiorstwo Handlowe Pigment Sp. j.